Que máis podes facer?

Ademais de darlle apoio ao Manifesto para impulsar unha Proposición non de lei (PNL) e avaliar o teu concello, tamén podes difundir a proposta nas redes sociais, no teu centro escolar ou ANPA, entre organizacións do teu municipio, ou mesmo no pleno do teu Concello:

Folleto

FOLLETO

Proposta para que as contornas dos centros escolares se convertan en Áreas de Protección da Saúde da Infancia

Moción

MOCIÓN

Modelo de moción para concellos e administracións públicas (.doc)

Moción

MOCIÓN

Modelo de moción para concellos e administracións públicas (.pdf)

Materiales para redes sociales

MATERIAL PARA REDES SOCIAIS

Kit de redes sociais para facer difusión da campaña (só en castelán)

Accións adicionais

Ademais dos indicadores, a iniciativa “Contornas escolares seguras e saudables” propón accións adicionais:

  • Revisar as ordenanzas municipais co fin de incrementar a seguridade viaria nas contornas escolares.
  • O desenvolvemento destes proxectos de camiño escolar deberá contar coa participación da infancia, tal e como nos insta a LOMLOE desde o cumprimento dos seus dereitos recoñecidos polas Nacións Unidas. Segundo a LOMLOE, as administracións educativas garantirán os camiños escolares e promoverán os desprazamentos sostibles. Como obxectivo de etapa, desde a primaria, o alumnado desenvolverá hábitos cotiáns de mobilidade activa e autónoma. A necesaria colaboración coas institucións e organizacións da contorna, que tamén recolle esta lei, dá lugar a que os proxectos de camiño escolar precisen ser entendidos como un recurso educativo que permite reflexionar colectivamente sobre a perda da rúa por parte da infancia, responsabilizando as Administracións educativas do liderado e da coordinación para reverter esta situación.
  • Integrar na redacción do POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal) medidas para fomentar contornas escolares seguras e saudables. Por exemplo, o texto especifica a reserva de espazos verdes ao redor dos centros escolares, intención de incorporar rúas peonís ou carrís bici, ao redor dos centros escolares e en todo o concello.
  • Incorporar nos Plans de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) medidas específicas de limitación e calmado do tráfico nas contornas escolares. Por exemplo, o documento incorpora rúas peonís e carrís bici, mellora a sinalización e cambia a xerarquía da mobilidade, priorizando a peóns.
  • Priorizar a proximidade ao centro escolar como criterio básico da zona escolar, en beneficio da infancia e de toda a comunidade. Exponse reverter a implantación de “zona única de escolarización” que tan negativamente inflúe no incremento de desprazamentos motorizados diarios. Hai que ter en conta que a distancia camiñable máis habitual entre residencia e centro educativo é de 1,5 km e a distancia pedaleable duns 4 km.
  • Fomento do transporte público. Garantir que as paradas son seguras, accesibles e amigables para a infancia e adolescencia e hai abondas paradas no tecido urbano. Tamén se expoñen tarifas reducidas no caso de que o colexio ou instituto estean moi lonxe do tecido urbano.

Ligazóns

Tamén achegamos unha serie de ligazóns con ideas e información que che poden axudar a implementar medidas para lograr contornas seguras e saudables no teu concello: